תקנון תחרות "איש המקצוע המומלץ של טוב תודה"

כללי
1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים אשר על פיהם תנוהל תחרות "איש המקצוע המומלץ של טוב תודה" (להלן בהתאמה: "התקנון" ו"התחרות"), הנערכת בעמוד האינטרנט https://www.facebook.com/tov.toda (להלן: "האתר" או "עמוד הפייסבוק") ואשר מנוהלת על ידי חברת טוב תודה בע"מ (להלן: "החברה").
2. ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה של כל גולש בעמוד הפייסבוק (להלן: "המשתתף/משתתפים") לאמור בתקנון זה.
3. הוראות התקנון מיועדות לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
4. החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את התקנון על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתתפים לכל דבר ועניין.
תוקף ומועד התחרות
5. התחרות תחל ותסתיים בכל עת שתכריז החברה (להלן: "תקופת התחרות"). החברה רשאית לשנות את תקופת התחרות, לקצרה או להאריכה, ללא הודעה מראש, וככל שהחברה תעשה שינוי כאמור, השינוי ייכנס לתוקפו מרגע פרסומו באתר ו/או במועד מוקדם יותר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
ההשתתפות בתחרות
6. כל גולש המבקש להשתתף כממליץ בתחרות יכתוב תגובה בפוסט שיעלה בעמוד הפייסבוק של החברה בו יתייג את איש המקצוע המומלץ על ידו.
7. חל איסור על העלאת תוכן בעל אופי פוגעני, כולל, בין היתר, פורנוגראפי, בעל אופי מיני או העלול לפגוע ברגשות הציבור.
8. לחברה שיקול הדעת הבלעדי בהחלטה האם לאשר את התוכן באתר. למען הסר ספק, תוכן אשר לא יעמוד בהוראות התקנון, לא יפורסם באתר ותיפסל השתתפותו בתחרות.
9. המורשים להשתתף בתחרות הם המשתתפים כהגדרתם לעיל, ובתנאי שהמשתתפים הינם תושבי מדינת ישראל ואזרחיה ושגילם יהיה מעל 18.
10. השתתפות של תאגידים, בתי עסק וכיו"ב בתחרות הינה אסורה.
11. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי החברה ו/או משרד עורכי הדין – סימון, עישר, פורת ושות', וכן אסורה ההשתתפות על בני משפחותיהם.
התחרות
12. "הזוכים בתחרות" – איש המקצוע שזכה למספר התיוגים הגדול ביותר בתנאי הוראות התקנון ו/או אחד המשתתפים שתייג איש מקצוע ונבחר על ידי החברה. מודגש כי משתתף הממליץ על איש מקצוע חייב לבצע תיוג כהלכה, דהיינו באמצעות סימן הכרוכית (@) לעמוד הפייסבוק של איש המקצוע המומלץ. תיוג ללא כרוכית (@) לא ייחשב כהמלצה ולא יאפשר למשתתף הממליץ לזכות בתחרות.
13. מובהר כי כל איש מקצוע וכל משתתף יוכל לזכות רק בפרס אחד בכל תקופת התחרות.
14. קביעת הזוכים בתחרות תבוצע בהתאם להחלטת החברה ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או להשגה.
15. מובהר כי התחרות מבוססת על חוות דעת והמלצה אישית ובשום מקרה לא מבוססת על הגורל. למען הסר ספק יובהר כי תקנון התחרות והתחרות עצמה הנם לשם שעשוע ובידור בלבד.
הפרס
16. הזוכים בתחרות יזכו בפרס משתנה על פי פרסום החברה בעמוד הפייסבוק (להלן: "הפרס").
17. מובהר כי לחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם איכותו או טיבו או תקינותו של הפרס וכי לזוכה בו לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה מכל סוג שהיא בעניין זה כנגד החברה. איסוף/קבלת הפרס יתואם ישירות בין הזוכים לבין החברה/העסק המספקים את הפרס.
18. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס חלופי, ולמשתתפי התקנון לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
19. יובהר כי בכל מקרה של שינוי או ביטול התחרות לא יהיה המשתתף או איש המקצוע זכאי לפיצוי.
20. לא ניתן לערער על תוצאות התחרות או על כל עניין הנוגע אליה, וכל קביעה של החברה בקשר עם התחרות הינה סופית ומוחלטת.  
הזכייה
21. החברה תיידע את הזוכים אשר אמורים לזכות בפרס על פי התקנון באמצעות פרסום הודעה בעמוד הפייסבוק ו/או באמצעות משלוח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שלו באתר פייסבוק או בכל דרך אחרת שתמצא החברה לנכון (להלן: "הפרסום").
22. מועמד לזכייה שהשיב לפניית החברה בדבר זכייתו או יצר קשר עם החברה כאמור לעיל יוכרז כזוכה, וזאת בתנאי כי מולאו כל הוראות התקנון ולהנחת דעת החברה.
23. במידה ומועמד לזכייה  שקיבל הודעת זכיה ולא החזיר את פרטיו האישיים בהודעה לחברה תוך 10 ימים כאמור לעיל או במידה שהמועמד לזכייה נמצא כמי שאינו זכאי להשתתף בתחרות על פי התקנון, לרבות היותו של המועמד לזכייה קטין, ייפסל אותו מועמד לזכייה והוא לא יהא זכאי לקבל את הפרס או פיצוי כלשהו. במקרה כזה, החברה תנסה ליצור קשר עם המשתתף אשר לאחר פסילת המועמד לזכייה כאמור, ובהתאם לרישומי החברה ו/או מי מטעמה, הינו הבא בתור להיות מועמד לזכייה, וכך הלאה עד לאיתור זוכה העונה על תנאי התקנון. 
24. האחריות לקבלת הפרס ו/או למימושו היא של הזוכה בלבד. החברה אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה או אופן לקבלה ו/או למימוש הפרס, אם במלואו ואם בחלקו.
25. השתתפות בתחרות מהווה את הסכמת הזוכים לפרסום שמם ו/או תמונתם באמצעי פרסום שונים, ללא תמורה כלשהי, מבלי שלזוכה תהיה כל זכות בקשר עם הפרסום כאמור. אם וככל שזוכה יחזור בו מהסכמתו זו, תישלל ממנו זכאותו לקבלת הפרס. מובהר כי לא חלה חובה על החברה לפרסם את שמם ו/או תמונתם של הזוכים וכי הפרסום כאמור יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
26. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בתקנון, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף אשר זכה בתקנון תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שעלה החשש כי עקף את כללי התחרות באופן כלשהו אחר ו/או לא הגיע לאסוף את הפרס, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הגבלת אחריות
27. המשתתפים מאשרים ומקבלים כי החברה אינה אחראית לאבטחת האתר ו/או לתוכן שבו.
28. ההשתתפות בתחרות נסמכת על מערכות מחשב, אשר אינן חסינות מטעות או תקלה. ככל שתתרחש תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של התחרות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מאדם מלהשתתף בתחרות, לא תהא למשתתפים או למבקשים להשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו או מי שביקש להשתתף או אדם אחר, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו או אי השתתפותו בתחרות.
29. החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף בתחרות או לאדם המבקש להשתתף בתחרות ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
30. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות: נזק בגוף, הפסד, אובדן או הוצאה אשר יגרמו למשתתף, הקשור במישרין או בעקיפין עם התחרות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור בתחרות ו/או באתר ו/או רשת החשמל ו/או רשת האינטרנט ו/או התקשורת.
סמכות השיפוט
31. התנאים וההוראות המפורטים בתקנון זה, וכן כל שינוי או תיקון בו, כמו גם ההשתתפות בתחרות, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בקשר עם ההשתתפות בתחרות ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב-יפו.